Apie Atgailą ir Kelią į naują Pasaulį

Susitikimas-prezentacija Novosibirske

Šis susitikimas (pradžioje mes jį buvome pavadinę prezentacija) tapo mūsų bendru pasiruošimu toliau sekusioms "prezentacijoms", nukreiptoms žmonių širdžių ir sielų link.

Mes tikimės, jog sugebėsime perteikti žmonėms tas žinias, kurios padės suprasti sudėtingą situaciją, susiklosčiusią šiuo metu Rusijoje ir pasaulyje, suprasti jos atsiradimo priežastis bei galimus įvykių vystymosi scenarijus, o svarbiausia - suprasti kaip reikėtų veikti. Mes pradėsime nuo savęs (išjausime, suvoksime), ir tada mūsų žodžiai bus gyvi, pripildyti prasmės!

Iš straipsnio "Kelias į Naują Pasaulį!":

"Situacija šiuolaikiniame pasaulyje įtempta ir nestabili. Pasaulis yra dviejų kelių sankryžoje: vienas – su negatyviu įvykių vystymosi scenarijumi, kuris gali atvesti iki trečiojo pasaulinio karo, kitas – su pozityviu scenarijumi".

Mes turime viską, kad susiklostytų pozityvus scenarijus, pagal kurį Naujame Pasaulyje nebus karų ir konfliktų, o bus dvasinių ir dorovinių vertybių prioritetas.

Kaip pagalba mums - neseniai pasirodęs straipsnis "Kelias į Naują Pasaulį!".

Dabar mes žinome apie tai, kad pozityvaus vystymosi scenarijaus galimybė Rusijos istorijoje jau buvo! Tai Imperatoriaus Nikolajaus Aleksandrovičiaus Romanovo valdymo laikotarpis.

Iš straipsnio "Kelias į Naują Pasaulį!":

"Sostą užėmus Nikolajui II, Rusija įgavo unikalų šansą - palaipsniui perkeisti visuomenę aukščiausių dvasinių ir dorovinių principų pagrindu. Rusija jau turėjo visas sąlygas tapti pasauliui dvasiniu vedliu, įgyvendinti ir parodyti kitoms tautoms Dieviškojo vadovavimo šaliai galimybę per tikrąjį Dievo išrinktąjį. Bet nebuvo leista! Sumaniai manipuliuojant darbininkų ir inteligentijos sąmone dviejuose didžiausiuose miestuose: Maskvoje ir Peterburge, įtraukdamos šalį į išorinį pasaulinį ir vidinį pilietinį karą, priešiškos jėgos ilgam užvėrė tokią galimybę Rusijai.

Tiksliau pasakius, užvėrėme mes patys, pasiduodami žemiausiems instinktams ir pasirinkę ne tą kelią. Dabar prieš mus - vėl kelio pasirinkimas".

Mes tikimės nebepakartoti praeities klaidų ir padėti realizuotis Šviesos Keliui.

Mums ir mūsų miestui - tai didelė garbė ir didelė atsakomybė. Novosibirskas (praeityje Novonikolajevskas) buvo įkurtas Imperatoriui Nikolajui Aleksandrovičiui Romanovui priklaususiose žemėse. Taip pat ir miesto statusas buvo suteiktas Imperatoriaus dėka.

Labai norėtųsi, kad esminiai akcentai – laikų ir įvykių ryšys, atgailos svarbos, kuri išryškėjo mūsų surengtame susitikime, suvokimas, lydėtų kiekvieną, kuriam perduodamos knygos apie Rusiją ir straipsnis "Kelias į Naują Pasaulį" bei būtų perduodamos kiekviena mintimi, jausmu ir žodžiu...

Iš visos širdies dėkojame Tatjanai Nikolajevnai Mikušinai už Kelią į Naują Pasaulį! Žodis "straipsnis" nėra praleistas, nes Kelias į Naują Pasaulį apreikštas Mokymu, perduotu žmonijai per Tatjaną Nikolajevną, bei jos gyvu pavyzdžiu.

Kartu su mumis susitikime buvo ir maža mergaitė. Tai suteikė susitikimui ypatingo džiaugsmo ir virpulio. Mes pastebėjome kaip tiesos atmosferoje vaikai atskleidžia mums savo išmintį, dėmesį ir kantrybę.

Mažylės akyse aš aiškiai pamačiau - nuo to, kokį Kelią į Naują Pasaulį pasirinksime mes, suaugusieji, dabar - savo sąmonėje ir savo veiksmais, kokias pastangas dėsime tam, kad būtų realizuotas Dievo Planas Rusijai, priklauso mūsų vaikų gyvenimas. Jie sugebės padaryti mūsų Pasaulį geresniu, o mes su jumis galime jiems šiame reikale padėti.

Anna Borisova

Iš susitikimo dalyvių atsiliepimų

Vasario 8 įvyko TVJ "UŽ DOROVĘ!" dalyvių iš Novosibirsko miesto susitikimas. Pristatydama susirinkusiems knygą "Atgaila išgelbės Rusiją" ("Покаяние спасет Россию" rus.), labai įkvepiančiai, šiltai ir nuoširdžiai kalbėjo Anna Borisova.

Savo įkvepiančią kalbą pradėjusi pasisakymu apie didelį nerimą keliančią šiandieninę situaciją pasaulyje, Rusijoje, ji palaipsniui perėjo prie šimtametės mūsų šalies praeities, į Nikolajaus II Romanovo Aleksandrovičiaus valdymo laikus.

Buvo juntama, jog visi dalyvavusieji susitikime juto mylinčią Anios sielą, kuri [Anna] atvėrė mums tikrojo Dievo išrinktojo Nikolajaus Antrojo ir jo šeimos pasaulį. Man atrodė, kad šis pasaulis išeina už asmeninio kiekvieno iš mūsų požiūrio taško ribų. Jis suteikia stulbinamai plačią perspektyvą sielai: nežiūrint į nieką skleisti savo meilę visiems, kuriuos sutinki gyvenimo kelyje. Tai - šios Didžios Dvasios, išgėrusios kartu su savo mylimaisiais visą kančios taurę, dieviškosios meilės šviesa.

Ir tai, jog susitikimo dalyviai neskubėjo skirstytis, galima spėti, jog tai buvo įvykusio dvasinio suartėjimo rezultatas. Visi buvo nuoširdžiai dėkingi Annai.

Alla

Aš, kaip šiais laikais gyvenantis žmogus, suvokiau gilesnį istorinių įvykių ryšį. Antrasis pasaulinis karas - kaip šeimos nužudymo pasekmė... tai naujas posūkis mano pasaulio suvokime.

Denis

Dėkojame už šiltą priėmimą. Erdvė buvo parengta labai harmoningai. Vedančiosios žodžiai giliai krito į širdį ir aš pajutau atliepimą ne tik savo sieloje, bet ir mane supančiuose žmonėse. Žmonių akyse buvo atgailos ašaros, tame tarpe ir mano. Žmonių akys švietė viltimi. Viltimi, jog mes sugebėsime atsilaikyti, susivienyti, tvirtai susiimti rankomis ir skleisti šviesą – Dievišką šviesą. Dabar mes žinome, jog tuomet 80% žmonių palaikė carą ir tik keli procentai žmonių įvykdė revoliuciją. Aš manau, kad ir dabar tie keli procentai žmonių gali pakreipti situaciją Rusijoje Dieviškąja linkme.

Mums reikia su šiuo strapsniu eiti į žmones atviromis širdimis, kupinomis meilės. Mes nešame gerąją naujieną. Mes su Dievu. O jeigu su mumis yra Dievas, tai kas mums gali benutikti? Aš pagalvojau kur aš galėčiau nueiti, kad nebūtų toli nuo namų. Juk žmonės gyvena visur. Atėjo mintis aplankyti bibliotekas, kuriose esu buvusi vaikystėje, taip pat padalinau straipsnį ir stomatologijoje. Kai ką nors atiduodi nesitikėdamas atlygio, žmonės tai jaučia. Kai aš pamačiau, jog medicinos sesuo stomatologijos kabinete skaito straipsnį ir jos veidas tiesog šviečia, man tapo sieloje labai džiugu. Mes pakalbėjome su ja apie caro šeimą, apie tai, kad šiandieninė situacija labai panaši į 100-o metų senumo situaciją. Apie tai, jog ne vien duona kasdienine yra gyvas žmogus, būtina atgaivinti dvasines vertybes. Ir svarbiausia - apie Rusijos misiją: vesti tautas dvasinio vystymosi keliu, o tam mums patiems reikia tapti dvasingais žmonėmis. Mūsų pokalbio pabaigoje ji man padėkojo, o man širdyje tapo labai šviesu.

Jelena

Didelis dėkui už susitikimą, skirtą Dorovei, tarnystei, Gerumui, Pasiaukojimui, Aukščiausiai Dvasios išraiškai – visa tai apie Caro Romanovo šeimą ir jį patį. Atsiveria kitoks požiūris į Rusijos Istoriją, ir jauti, kokie mes esame vieningi ir visi esame atsakingi už savo veiksmus.

Persismelki giliu Suvokimu to, kiek Rusijai padarė Caras Nikolajus Antrasis ir tuo, kas įvyko vėliau. Jauti Giliausią Pagarbą Asmenybei ir, be abejonės, skausmą už Šeimą ir Rusiją. Atgaila gimsta Sieloje, o juk anksčiau tu negalvojai apie tai taip giliai. Taip pat suvoki dar vieną svarbų dalyką: neburnokite ant Dievo, nesmerkite Pasaulio ir jame esančios Tvarkos, nedidinkite regreso, ritimosi atgal. Svarbu priimti tai kas vyksta - sąmoningai ir daryti Gerus Darbus, kylančius iš šio supratimo. Didžiulė Padėka visiems, padėjusiems parengti knygas apie Rusiją ir Rusijai, visiems žmonėms, darantiems Gerus Darbus visos Žmonijos labui.

Lilija