TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Judėjimo tikslai:

 • Pasaulinio dvasinio potencialo ir geriausių žmonijos pasiekimų meno, kultūros, mokslo, technikos srityse panaudojimas, siekiant visuomenės dorovinių pagrindų atgimimo Rusijoje ir užsienio šalyse, siekiant auklėti harmoningai išsivysčiusius žmones, taip pat vaikų ir suaugusiųjų švietimui, remiantis doroviniais idealais;
 • dalykinė ir kultūrinė konsolidacija su visuomeniniais susivienijimais, turinčiais panašius tikslus;
 • draugystės ir tarpusavio supratimo su kitomis tautomis stiprinimas;
 • kiti tikslai, neprieštaraujantys Rusijos Federacijoje veikiantiems įstatymams, tarptautinėms normoms bei kitose šalyse, kurių teritorijoje savo veiklą vykdo Judėjimo padaliniai, galiojantiems įstatymams ir Judėjimo įstatams.

2. Siekdamas šių tikslų įgyvendinimo Judėjimas sprendžia šiuos uždavinius:

 • vykdo dvasinių, dorovinių pagrindų prioriteto visuomenės gyvenime propagandą;
 • apjungia visų socialinių grupių piliečių pastangas visuomenės vystymuisi, remiantis piliečių teisėmis;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Rusijos ir tarptautinių programų, dotacijų, nukreiptų į visuomenės dorovinį, dvasinį ir kultūrinį atgimimą, paruošime ir įgyvendinime;
 • palaiko dorovinius šeimos pagrindus, rūpinasi dvasiniu požiūriu į vaikų gimimą ir auklėjimą, sveiko gyvenimo būdo atgimimą;
 • dalyvauja programų sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, dvasinio vystymosi, piliečių teisių, sporto, poilsio ir turizmo srityse kūrime bei realizavime;
 • dalyvauja mokymo programų, skirtų augančios kartos auklėjimui kultūros, dvasingumo ir dorovės dvasioje, paruošime ir realizavime;
 • palaiko tarpregioninius ir tarptautinius ryšius su organizacijomis, besilaikančiomis analogiškų tikslų ir siekiant tikslų, numatytų Įstatuose;
 • organizuoja ir veda masinius dorovinius – dvasinius, mokslinius – techninius, socialinius – kultūrinius renginius;
 • kuria ir vysto savo laidas radijui ir televizijai;
 • vykdo paskaitinę veiklą, veda kultūrines – muzikines programas;
 • vykdo bibliotekinę veiklą, organizuoja paveikslų, knygų ir kitų, aukšto dvasingumo meno kūrinių ir antikvariato parodas-pardavimus;
 • kuria kultūrinius ir laisvalaikio centrus;
 • vykdo gyventojų tarpe veiklą, nukreiptą į priklausomybės nuo narkotikų, alkoholio, tabako likvidavimą;
 • kuria ir dalyvauja programose, nukreiptose padėti žmonėms su ribotomis galimybėmis; nepilnamečiams įstatymų pažeidėjams; piliečiams, išleistiems iš įkalinimo įstaigų; priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų;
 • teikia organizacinį ir informacinį palaikymą ekologinėms mokslinėms-praktinėms programoms ir organizacijoms, kurios jas realizuoja;
 • remia gamtos ir gyvūnų apsaugą;
 • organizuoja poezijos, tapybos kūrybines laboratorijas, pirmoje eilėje pritraukiant į jas vaikus ir jaunimą;
 • kuria mokymo įstaigas pagal Marijos Montesori ir Roberto Miulerio metodikas;
 • nustatyta tvarka įgyvendina poligrafinę, redakcinę - leidybinę, reklaminę - informacinę veiklas, Judėjimo garsinės ir video medžiagos, bei trečiųjų asmenų pateiktos medžiagos, susijusios su tikslais ir uždaviniais, numatytais Judėjimo Įstatuose, įrašų kopijavimo veiklą;
 • organizuoja ir vykdo socialines apklausas, mokslines – teorines ir praktines konferencijas, seminarus aktualiomis įstatinės veiklos temomis;
 • siekiant įgyvendinti įstatuose numatytus tikslus, sudaro atitinkamas sutartis su kitais visuomeniniais judėjimais, kurių veikla neprieštarauja Rusijos Federacijos įstatymams ir tarptautinės teisės normoms.

3. Savo tikslų ir uždavinių realizavimui Judėjimas gali vykdyti ir kitas veiklos rūšis, neuždraustas Rusijos Federacijos ir kitų užsienio šalių, kuriose įkurti ir savo veiklą vykdo Judėjimo struktūriniai padaliniai – filialai ir atstovybės, įstatymais.

Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!"
Prezidentas A.V. Byčkov