Dorovingumas – Naujosios Epochos ideologija

Atviras laiškas

visiems mąstantiems ir neabejingiems mūsų Planetos gyventojams

Нравственность – идеология Новой Эпохи

Šiuolaikinė žmonijos bendrija yra gilioje sisteminėje krizėje. Išvesti visuomenę iš šios krizės nepadės jokios ekonominės, finansinės ar politinės reformos.

Vienintelis, kas gali padėti žmonijai dabartiniu etapu, tai Dvasingumo ir Dorovingumo atgimimas. Dorovingumas yra kiekviename žmoguje. Tai - jo Sąžinė, Dievas jo sieloje.

Dievo samprata didžiąja dalimi siejama su religingumu, bažnyčia, apeigomis. Tuo pačiu Dievas suvokiamas esantis kažkur žmogaus išorėje. Štai todėl ir eina žmonės į šventoves ir kitas kultines institucijas, ieškodami Dievo. Tačiau Dievas yra gerokai arčiau mūsų, jis visada su mumis: mūsų širdyse. Mums tik reikia suvokti šią svarbią tiesą ir grąžinti į mūsų gyvenimus Dievą, užpildyti juo savo sąmonę.

Dievas žmoguje pasireiškia kaip jo Sąžinė, kuri vykdo dorovinę savikontrolę ir visada žino kas gerai, o kas blogai, kur Gėris, o kur Blogis.

Kai kuriose Europos šalyse žodis "dorovė" yra mažiau žinomas, daugiau vartojami jo sinonimai "etika" ir "moralė", kurie atkeliavo pas mus iš ikikrikščioniškosios Europos periodo. Terminas ethos senovės graikų kalboje, reiškiantis būdą, charakterį ir jo lotyniškas atitikmuo moralis reiškė dorybių visumą. O rusiškame šių žodžių atitikmenyje - dorovingumas, kuris kildinamas iš senovės slavų kalbos žodžio нрав (Lt - būdas, psichinių savybių visuma, paprotys), yra dar viena prasmė: ryšys su Dieviškąja Išmintimi.

Šiais laikais, net tose šalyse, kuriose žodis dorovingumas egzistuoja, jis palaipsniui dingsta iš kasdienio vartojimo ir kuo jaunesnis žmogus, tuo mažiau jam pažįstamas šis žodis. Vis dažniau sąvoka dorovingumas siejama su bažnytinėmis dogmomis ir draudimais, kurie vertinami kaip pasikėsinimas į asmenybės laisvę. Sąžinės sąvoka tampa nebemadinga, nešiuolaikiška, ne visada turi savyje pozityvią prasmę, nes sąžinė ne visais gyvenimo atvejais yra racionali ir, žvelgiant iš materialaus požiūrio taško, vyraujančio vartotojiškoje visuomenėje, ne visada protinga. Vis dažniau sąvoka Dievas įgauna neigiamą prasmę. Ši tendencija labai sumaniai palaikoma masinėse informavimo priemonėse.

Atsisakiusi dorovingumo, Dievo - kaip Aukščiausio Dorovingumo Įstatymo, mūsų civilizacija pradėjo degraduoti. Pasekmės akivaizdžios.

Bedvasėje ir besąžinėje visuomenėje pradeda nevaldomai plisti visos ydos, negatyvas ir agresija. Būtent dorovingumo nebuvimas sukuria visas likusias problemas: terorizmą, nusikaltimus, vagystes, siekį pasipelnyti, korupciją, seksualinius iškrypimus, vienos lyties santuokas, negatyvą masinėse informavimo priemonėse, kovinius kompiuterinius žaidimus, pasitraukimą į virtualią realybę, stresus, sielą naikinančią trankią muziką, tabaką, alkoholį, narkotikus...

Visuomenės problemos dauginasi kaip vėžinės ląstelės ir prasideda visuomenės išsigimimas.

Priesakai "nežudyk", "nevok", "neliudyk melagingai" egzistuoja tūkstantmečius daugelyje pasaulio religijų, bet nusikalstamumas didėja kiekvienais metais. Valstybė priversta išlaikyti didžiulį teisėtvarkos aparatą, eikvoti didžiules lėšas kalėjimų išlaikymui. Tačiau visi šie gausūs ištekliai galėtų būti skirti kitiems, žymiai geresniems visuomeniniams projektams įgyvendinti, jeigu tik paties žmogaus viduje būtų Aukščiausiojo Dorovingumo Įstatymo suvokimas – Dieviškojo Įstatymo suvokimas.

Valdininkai, imantys kyšius ir nesąžiningai vykdantys savo pareigas, tikisi gyventi ilgai ir laimingai. Tačiau, jeigu jie turėtų Dievą širdyje ir žinotų kaip veikia Dieviškasis Įstatymas, jie suprastų, jog viskas kas bus pasėta - anksčiau ar vėliau jiems sugrįš bumerangu.

Pagrindinėms masinės informavimo priemonėms, darančioms įtaką milijonų protams, ištisas paras ekranuose transliuojančioms reklamą, negatyvias žinias, "muilo operas" ir detektyvus, rūpi tik jų uždarbis. O jeigu telvizijos kanalams vadovautų aukšto dorovingumo žmonės, kurie nepataikautų vidutiniam sąmonės lygiui, o pašvęstų savo laiką ir jėgas auklėjamojo, filosofinio, estetinio pobūdžio filmų ir laidų kūrimui - visuomenės problemos imtų mažėti automatiškai.

Kodėl mes pašalinome Dievą iš savo gyvenimo? Geriausi žmonijos atstovai: kompozitoriai, rašytojai, poetai, kultūros veikėjai, mokslininkai - visi jie savo gyvenime pasiekdavo Dievo supratimą.

Mokslininkai, tame tarpe ir mūsų amžininkai, atlikdami tyrinėjimus kiekvienas savo srityje, įrodė mūsų pasaulio Dieviškumą. Skirtingų pasaulio šalių matematikų, fizikų ir astrofizikų - E.L. Rozentalio, V.A. Nikitino, S. Vainbergo, R. Broerio, F. Daisono, D. Polkinghorno, D. Barrow, F. Triplerio, D. Džino atliktų tyrimų rezultatai leido mokslininkams padaryti išvadą apie Absoliutaus Proto, valdančio Visatą, egzistavimą.

Panašius teiginius savo laiku yra paskelbę: Albertas Einšteinas, Maksas Plankas, Čarlzas Darvinas, K. Flammarionas, N.I. Pirogovas, F. Krikas, A.D. Sacharovas, P.P. Gariajevas, S.V. Zeninas ir daugelis kitų pasaulio mokslininkų.

Jeigu mokslininkai jau įrodė Dievo buvimą, kodėl mes droviai nutylime ar sąmoningai atsisakome jo egzistavimo? Kodėl mes savo gyvenime atsitveriame nuo Dievo? Juk pašalindami iš gyvenimo tai kas Svarbiausia, mes prarandame šerdį, orientyrą, gyvenimo prasmę, nustojame evoliucionuoti ir tiesiog chaotiškai judame link išmirimo.

2014 metų balandžio mėnesį mes sukūrėme tarptautinį Visuomeninį Judėjimą "UŽ DOROVĘ!" ir sudarėme Dorovingumo Kodeksą, susidedantį iš 10 paprastų nuostatų. Tai ko gi mes norime? Mes norime, kad žmonėse vyrautų sąžinė, dorovingumas. Kad kiekviename žmoguje, kiekvienoje šeimoje pirmoje vietoje būtų pagarba Aukščiausiajam Doroviniam Įstatymui. Kad dorovingumas taptų kiekvienos valstybės ir visos žmonijos ideologija!

Dieviškas Įstatymas yra vienas visai žmonijai, jo pagrindai yra visuose tikruose tikėjimuose, religijose ir dvasiniuose - doroviniuose mokymuose. Tūkstantmečiais į žemę ateidavo didieji Mokytojai, Išminčiai, atnešdami dorovinius, Dieviškuosius priesakus. Ten, kur jie tapdavo visuomeninės santvarkos pagrindu - visuomenė klestėjo. Kai tik Dievas ir dorovinės vertybės būdavo išimamos iš kasdienio gyvenimo, ten tuoj pat prasidėdavo irimas iki visiško žlugimo ir susinaikinimo.

Grąžinus Dievą į kiekvieno žmogaus ir visuomenės gyvenimą valstybinės ideologijos lygmenyje, mes gausime visas tikrąsias gėrybes: fizinę, psichinę ir dvasinę sveikatą, tvirtą šeimą, grįstą meile ir tarpusavio pagarba, naujas bendradarbiavimo formas, pasaulį be karų ir konfliktų, kuriame visi su visais elgsis broliškai.

Pabrėžiame, kad vartodami sąvoką "grąžinti Dievą", mes neturime mintyje kokios nors religijos ar tikėjimo viršenybės nustatymo. Žodį "Dievas" mes suprantame kaip Dorovinį Įstatymą.

Aukšto dorovingumo, Dieviškos aplinkos valstybėje sukūrimas vienos kartos gyvenimo laikotarpiu geba sukurti tokius visuomeninius santykius valstybėje, kurie atitiktų pačius aukščiausius moralės ir dorovės kriterijus. O kaip pasekmė, tai sudarys sąlygas valstybei klestėti.

Todėl Judėjimas "UŽ DOROVĘ!" sudarė programinį dokumentą – "Aukšto Dorovingumo Doktriną", kurioje išdėstytas požiūris į visuomenės šiuolaikinės būklės priežastis, nurodyti pagrindiniai vertybiniai orientyrai, duoti esminių sąvokų apibrėžimai, pasiūlyti išeities keliai iš ideologinės krizės. Doktrinoje, remiantis esminių sampratų, tokių kaip: Dievas, žmogus, fizikinis pasaulis, visuomenė, laisvė, valdžia ir kt., palyginimu, sulyginamos dabar egzistuojanti pasaulyje vartotojiška visuomenė ir aukšto dorovingumo visuomenė.

"Aukšto Dorovingumo Doktrinoje" išdėstyta aukšto dorovingumo visuomenės ideologijos koncepcija, kuri gali pasitarnauti kaip pagrindas valstybinės politikos formavimui, ruošiant tikslines programas dorovingumo kėlimo srityje.

Viskas mūsų gyvenime priklauso nuo to, kiek mes sugebame įsileisti į savo gyvenimą Dieviškąjį Įstatymą. Atėjo laikas peržiūrėti visą vertybių sistemą, visus tarpusavio santykius visose gyvenimo srityse. Reikia iškelti Dorovingumo sąvoką iki valstybinės ideologijos lygmens. Būtina žmonių sąmonėje apgyvendinti Dievo, kaip Aukščiausiojo Dorovingumo Įstatymo, egzistuojančio Visatoje, suvokimą. Būtina valstybiniame lygmenyje propaguoti tokias dorovines sąvokas kaip: garbė, nuoširdumas, gėris, kuklumas, geranoriškumas ir kitas. Būtina kiekvienam žmogui savo gyvenime daryti tik dorovingus pasirinkimus. Tokiu būdu ir iš viršaus, iš valdžios, ir iš apačios, iš žmonių širdžių sudygtų šis Dorovingumo supratimas. Tam, kad galų gale Dievas užimtų mūsų gyvenime svarbiausią vietą. Tam, kad Naujojoje Epochoje žmonija pasijustų esanti Dievo vaikais, suvoktų savo Dieviškąją kilmę ir įgytų harmoniją, ramybę, džiaugsmą, kurio nusipelno!

Jeigu jums artima šio laiško idėja, Jūs galite išreikšti savo paramą tiek Atviram laiškui, tiek ir Judėjimui "UŽ DOROVĘ!" http://www.uzdorove.lt. Kad įvyktų dorovingumo atgimimas visuomenėje, svarbus palaikymas darbais ir pastangų suvienijimas.

T.N. Mikušina, visuomenės veikėja, Omskas

J.J. Iljina, TVJ "UŽ DOROVĘ!" Prezidentas, Novosibirskas

Tarptautinis Visuomeninis Judėjimas "UŽ DOROVĘ!"

http://www.uzdorove.lt

el-paštas: zn.lithuania@gmail.com, tel. +370 605 07170.

* * *

Brangūs draugai!

Savo palaikymą Atviram laiškui "Dorovingumas - Naujosios Epochos ideologija" ir Judėjimui "UŽ DOROVĘ!" gali išreikšti bet kuris juridinis asmuo, masinės informavimo priemonės ir žinomi visuomenės veikėjai bei politikai, taip pat kultūros, mokslo, meno sričių atstovai.


Jeigu jūsų organizacija pageidauja išreikšti savo palaikymą Judėjimui "UŽ DOROVĘ!" ir Atviram laiškui "Dorovingumas - Naujosios Epochos ideologija", galite tai padaryti žemiau nurodytu būdu.

1. Prašome jus palaikymo laišką užpildyti ant firminio jūsų organizacijos blanko, patvirtinti parašu ir spaudu. Laiške nurodykite, kad palaikote Judėjimą ir Atvirą laišką, išreikškite sutikimą patalpinti savo organizacijos logotipą ir pavadinimą mūsų tinklapyje.

2. Išsiųskite nuskenuotą laiško kopiją kartu su įmonės logotipu (jeigu yra) atskiru paveiksliuku TVJ el-pašto adresu: zn.lithuania@gmail.com.

3. Laiško originalą išsiųskite adresu: Laisvės al. 45-305, 44309 Kaunas, TVJ "UŽ DOROVĘ!".

Dėkojame jums už norą ir pasiryžimą padaryti dorovingumą mūsų gyvenimo pamatu!

TVJ "UŽ DOROVĘ!" Valdyba

Mus palaiko

Šiuo metu palaikymą Atviram laiškui išreiškė 44 visuomeninės ir komercinės organizacijos iš Bulgarijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos ir Ukrainos.

Leidykla "Sol Vita", Ryga, Latvija

Bendrija «Gudrības Vārda», Ryga, Latvija

UAB «АНТЕР-Недвижимость», Maskva, Rusija

RigaBrain, Ryga, Latvija

Sokrato Mokykla, Ryga, Latvija

UAB «Trys Banginiai», Vilnius, Lietuva

VšĮ "Siriaus" centras, Kaunas, Lietuva

Ind. Аксенов Павел Генрихович įmonė, Электросталь, Rusija

Ind. Ляхова Ольга Александровна įmonė, Maskva, Rusija

Ind. Морозова М.А. įmonė, Maskva, Rusija

UAB "Компания МБЛ", Maskva, Rusija

Ind. Генералова О.Ю. įmonė, Maskva, Rusija

UAB «ЭлКом», Sankt-Peterburgas, Rusija

UAB "УМЦ Добрый мир-Юг", Rostovas prie Dono, Rusija

Visuomeninė organizacija «Слово Мудростi», Kijevas, Ukraina

Omsko regiono visuomeninė organizacija "Духовно-просветительский Центр "Сириус", Omskas, Rusija

UAB Leidybos namai "СириуС", Omskas, Rusija

Ind. įmonė Борисова А.С., Novosibirskas, Rusija

Fondas "Фонд возрождения и развития культуры, духовности и нравственности граждан «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»"

ОУ «Св.Св.Кирил и Методий», Silistra, Bulgarija

UAB «Святозар», Barnaul, Rusija

UAB «СпецАвтоРесурс», Maskva, Rusija

Ind. Филатов Г.П. įmonė, Rusija, Voronežo sritis

UAB «Позитив-дизайн», Maskva, Rusija

UAB «УК Ритм», Maskva, Rusija

UAB «Свет», Maskva, Rusija

UAB «Нива», Sankt-Peterburgas, Rusija

Ind. Коновалова И.А. įmonė, Sankt-Peterburgas, Rusija

Ind. Кузнецова И.Н. įmonė, Kijevas, Ukraina

Ind. Дощанова А. О. įmonė, Čeliabinskas, Rusija

Socialinės-psichologinės adaptacijos Šeimos Centras «ДАР», Tiumenė, Rusija

UAB Siuvimo įmonė «Фаворит», Čeliabinsko sritis, Rusija

UAB «Kompanija «Аква-Спорт», Novosibirskas, Rusija

UAB "FLICTUS", Prienai, Lietuva

RIA «Регионы России»

Projektas «Научи хорошему»

Biurų centrų tinklas «Деловой», Rusija, Maskva

Ind. Сёмин С.Ю. įmonė, Maskva, Rusija

UAB "Гамма", Rusija, Sankt-Peterburgas

Ind. Козуница А.Н. įmonė, Iževskas, Rusija

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА», Kaliningradas, Rusija

"РазСвет", Ind. Разумова С.В. įmonė, Buriatija, Rusija

UAB Leidybos centras "Благо-дарение", Maskva, Rusija

UAB "Просперус", Soči, Rusija