Tarptautinis Visuomeninis Judėjimas UŽ DOROVĘ!

Atviras laiškas

Rusijos Federacijos Prezidentui
V.V. Putinui

Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo
Federacijų Tarybos Pirmininkui
V.I. Matvijenko

Rusijos Federacijos Federalinio Susirinkimo
Valstybės Dūmos Pirmininkui
S.E. Naryškinui

Partijos "Vieningoji Rusija" Pirmininkui
D.A. Medvedevui

Rusijos Federacijos Komunistų Partijos
Centro Komiteto Pirmininkui
G.A. Ziuganovui

Partijos "Teisinga Rusija" Pirmininkui
S.M. Mironovui

Rusijos Liberalų-Demokratų Partijos
Pirmininkui
V.V. Žirinovskiui

Į Jus kreipiasi Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" dalyviai. Mūsų visuomeninės organizacijos dalyvių iš 44 pasaulio šalių skaičius viršija 2200. Būstinė įkurta Maskvoje. Sutinkamai su Judėjimo Įstatais mes nesiekiame komercinių ir politinių tikslų.

Kreipiamės į Jus todėl, kad negalime abejingai stebėti vykstančių negatyvių procesų pasaulyje.

Mūsų požiūriu, ekonominiai ir politiniai procesai visame pasaulyje pasiekė globalios krizės stadiją. Bręsta rimta priešprieša su jėgos ir ginklo panaudojimu. Ir ši priešprieša, kaip mes galvojame, yra tarp skirtingų požiūrių į pasaulio sąrangą. Šalia to visuotinai pastebimi moralinės degradacijos simptomai.

Kokios bus pasekmės? Daugybė aukų, masiniai griovimai, chaosas ir betvarkė. Už ką mirs žmonės? Už kokius idealus eis kovoti?

Mūsų giliu įsitikinimu, yra galimybė esmingai paveikti negatyvų vystymosi scenarijų, taip kad minimizuoti visa griaunančias pasekmes.

Kaip išeitį iš besiklostančios situacijos mes siūmome universalią, kaip pasaulis seną, bet užmirštą valstybinę ideologiją, grįstą doroviniais idealais. Doroviniai pagrindai yra identiški visoms šalims ir tautoms – nuo atsilikusių genčių aborigenų iki šiuolaikiškų ekonomiškai išsivysčiusių valstybių. Doroviniai įstatymai buvo žinomi žmonijai tūkstantmečius besitęsusiu laikotarpiu – įvairiose epochose, įvairiose šalyse.

Mums žinoma, kad dorovės sąvoka yra konstitucinė Rusijos vertybė. Mes matome, kad aukščiausia Rusijos Federacijos valdžia, vedama Prezidento, planingai įgyvendina sąžiningą, atvirą tarptautinę politiką, grįstą pagarba partneriams, ir laikosi dorovinių principų, realizuodama vidaus politiką. Bet to nepakanka. Mes manome, kad yra gyvybiškai būtina paskelbti dorovinę ideologiją oficialia nacionaline ideologija, arba nacionaline idėja, arba tautine svajone, arba aukščiausia vertybe valstybėje.

Visi valstybės sąrangos teoretikai puikiai supranta, kad be ideologijos nėra valstybinio valdymo sistemiškumo, o be valdymo sistemiškumo nėra efektyvios politikos. Rusijoje šiuo metu nėra aiškiai suformuluotos ideologijos.

Realizuojant šią rusišką ideologiją, mūsų požiūriu, nereikėtų kalbėti apie Rusijos mesijiškumą, ypatingą vaidmenį ar išskirtinumą. Tokie ir panašūs tvirtinimai tik priešpastato Rusiją kitoms šalims ir kultūroms. Taip pat nėra perspektyvu, mums taip atrodo, kaip bazinį valstybės kūrimo pamatą skelbti stačiatikių religiją. Tai iš karto stato kitų religinių tradicijų atstovus į antraeilę poziciją. Sukurti išties lygiateisių piliečių visuomenę galima tik vieningų dorovės įstatymų pagrindu. Tuo tarpu, jeigu kokie nors valstybės lyderiai turi misionieriškų ambicijų, tai jas galima būtų realizuoti vieninteliu teisingu būdu - remiantis posakiu: "pats geriausias pamokslas - tai asmeninis pavyzdys".

Valstybės, turėjusios aiškiai suformuluotą ideologiją, visada dominavo pasaulyje, nepriklausomai nuo to, totalitariniai ar demokratiniai principai buvo grindžiami jų ideologija. Taip pat akivaizdu, kad valstybė, sukurta dorovinių principų pagrindu, turės socialinį, ekonominį ir politinį pranašumą, o tai savo ruožtu atves ją į klestėjimą ir žmonių gerovės augimą.

Mes esame giliai įsitikinę, kad moralės ir dorovės idėjos ras atliepimą Rusijos piliečių širdyse, o tai paskatins valstybingumo sutvirtėjimą ir didesnį tautos susitelkimą aplink savo valdžią. Net ir besiorientuojantys į vakarietiškas vertybes bei esantys opozicijoje politikai, vargu ar sugebės oponuoti dorovinei vystymosi koncepcijai. Juolab, kad šios koncepcijos pagrindas yra taisyklė "pradėk nuo savęs".

Dorovinė koncepcija bus suprantama bet kurios valstybės piliečiams ir, nepaisant manipuliacijų masine sąmone, padės pakeisti jų santykį su savo nacionalinių politinių lyderių karinga retorika.

Mūsų Judėjimas nedisponuoja materialiniais, administraciniais ar politiniais resursais. Mes neužsiimame politika! Mes nesiekiame valdžios! Mes siūlome politikams ir valdžiai perimti Dorovės ideologiją ir taikyti ją gyvenime!

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta aukščiau, prašome Jus įdėmiai išstudijuoti mūsų pasiūlymą ir suteikti mūsų Judėjimui pagalbą ir paramą dorovingumo idėjų skleidime šiuolaikiniame pasaulyje. Šiuo klausimu galite mumis pasitikėti. Mes esame pasiruošę skaityti paskaitas, vesti seminarus bei įgyvendinti kitokią visuomeninę informacijos sklaidą: platinti idėją visais įmanomais būdais, realizuoti visuotinės socialinės reklamos programas ir kt. Manome yra svarbu įtraukti į šiuos renginius stambias žiniasklaidos priemones, kurios žymia dalimi daro įtaką visuomeninei piliečių sąmonei.

Su gilia pagarba, su viltimi būti suprastiems ir tolimesnio bendradarbiavimo tikėjimu,

Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!"
PrezidentasA.V. Byčkov

* * *

Atviras laiškas buvo išspausdintas žurnalo "Regiony Rossii" liepos mėn. numeryje: nacionaliniai prioritetai: http://www.gosrf.ru/mag/rr99/index.html#p=10. Abu dokumentai - laiškas ir Doktrina – buvo patalpinti tinklapyje "Regiony Rossii":

http://gosrf.ru/news/15477/ ir http://gosrf.ru/morality/doctrine/.

Atviras laiškas taip pat buvo išspausdintas laikraščio "Rossijskaja gazieta" 2014 metų rugpjūčio 4 d. numeryje.

Judėjimo dalyviai - Maskvos regioninės grupės atstovai, atspausdintus Atvirą laišką ir Doktriną pristatė į:

1. RF Prezidento Priimamąjį

2. RF partijos "Vieningoji Rusija" centrinį priimamąjį

3. RF Komunistų partijos priimamąjį

4. RF partijos "Teisinga Rusija" priimamąjį

5. RF Liberalų-demokratų partijos priimamąjį

6. Federacijų Tarybą, RF Federalinio Susirinkimo Federacijų Tarybos Pirmininkui V.I. Matvijenko

7. Valstybės Dūmą, RF Federalinio Susirinkimo Valstybės Dūmos Pirmininkui S.E. Naryškinui

Taip pat, Doktrina ir Atviras laiškas tiems patiems adresatams buvo išsiųsti ir elektroniniu būdu.