Naujienos iš Judėjimo Valdybos 2014 m. liepos 28 d.

Naujienos iš Judėjimo Valdybos 2014 m. liepos 28 d.

Liepos 25 - 27 dienomis Omske, Rusijoje įvyko išvažiuojamasis TVJ "UŽ DOROVĘ!" Valdybos posėdis.

Posėdžio metu buvo aptarti tokie klausimai:

  1. Judėjimo struktūros patvirtinimas
  2. Naujos Valdybos sudėties patvirtinimas, pareigų pasiskirstymas tarp Valdybos narių.
  3. Veiklos organizavimo klausimai regionuose.
  4. Judėjimo vystymosi krypčių numatymas ir artimiausių planų sudarymas.

Jūsų dėmesiui:

Judėjimo Prezidento pranešimas Valdybos posėdžio metu
2014 m. liepos 25-27 d.

Gerbiami Judėjimo dalyviai, atėjo laikas pakalbėti apie apie mūsų Judėjimo organizacinę struktūrą ir numatyti pagrindines veiklos kryptis.

Į mūsų paštą gauname didelį kiekį laiškų, kuriuose kaip ir anksčiau kartojamas klausimas: "Ką mes veiksime arba turėtume veikti toliau?"

Pradžiai norėtųsi šiek tiek paaiškinti kas jau yra nuveikta nuo pat mūsų Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo įsikūrimo momento. Taigi, praėjo lygiai 4 mėnesiai nuo to momento, kai pradėjo eiti šiuo keliu. Per šį laikotarpį buvo sukurta visuomeninės organizacijos koncepcija, sukurti visuomenės Įstatai, suformuluoti tikslai ir uždaviniai, sukurta Judėjimo simbolika, suformuotas valdymo organas - Valdyba. Šiuo metu į Judėjimą įsitraukė virš 2200 dalyvių iš 44 pasaulio šalių. Kaip tokio formato visuomeninei organizacijai - tai neblogas rezultatas. Įvyko pirmasis tarptautinis steigiamasis suvažiavimas. Mūsų organizacijos veikla aprašoma įvairiose masinėse informavimo priemonėse ne tik Rusijoje, bet ir kitose šalyse. Mes įgavome patirties, dirbdami su radio kanalais, spaudos leidiniais, informaciniais interneto portalais, socialiniuose tinkluose. Buvo sukurti reklaminiai video- ir audio- Judėjimo pristatymai. Paruošėme lipdukus, skrajutes ir kitus reklaminius produktus. Intensyviai dirbame kurdami pozityvias dorovines formas: plakatus, taip pat visą eilę publikacijų ir straipsnių dorovės tema. Įvykdėme masinę parašų rinkimo po Kreipimusi į politikus dėl Ukrainos klausimo akciją. Atstovaujant Judėjimą, buvo organizuoti susitikimai su vietos savivaldos valdymo organų atstovais. Įvairiose šalyse ir Rusijos srityse mūsų Judėjimo dalyviai apsijungė į neformalias grupes ir išsirinko regionų koordinatorius. Tai pirmieji mūsų nuveikti darbai ir pirmoji patirtis masinio visuomeninio judėjimo rėmuose. Be to, reikia pažymėti, kad visi Judėjimo dalyviai ir Valdybos nariai minėta visuomenine veikla užsiima savanoriškais pagrindais, laisvu nuo darbo metu.

Bet pagrindinis mūsų pasiekimas, kaip mums atrodo, yra tas faktas, jog visi mūsų bendražygiai iš 44 pasaulio šalių, pradėjo galvoti, mąstyti ir kalbėti apie dorovę bei įtraukia į šį procesą ir kitus savo valstybių piliečius. Tik įsivaizduokite, koks Jūsų pastangomis sukuriamas pozityvus informacinis fonas, kokios didžiulės auditorijos dėmesys nukreipiamas į moralės ir dorovės klausimus. Tik prieš 4 mėnesius to dar nebuvo. Bet mūsų dvasinio lyderio ir Judėjimo įkūrėjų iš Ukrainos, Latvijos ir Rusijos pastangų dėka šis mechanizmas pradėjo veikti. Sustoti dabar negalima. Mes pajutome, kad mūsų siūloma dorovinio atgimimo idėja randa atsaką ne tik paprastų piliečių, bet ir masinių informavimo priemonių, valdžios struktūrų atstovų, politikų širdyse.

Kas gi toliau? O toliau reikia augti ir sutvirtėti. Metas mūsų tarptautinės organizacijos dalyviams susivienyti į mažas ir dideles neformalias grupes pagal teritorinį požymį ir pastebėti šių grupių lyderius, kurie norėtų tapti regionų koordinatoriais savanoriškais pagrindais. Mes suprantame, kad kiekvienas iš Jūsų turi savo rūpesčių ir sunkumų gyvenmime. Bet mes susirinkome Judėjime ne tam, kad apie tai kalbėti, mes susirinkome tam, kad veikti. Reikia nedaug. Pradžioje surasti vieniems kitus, susirinkti, pakalbėti ir nuspręsti, kas ir kuo galėtų būti naudingas.

Išrinkti koordinatoriai, savo ruožtu, turėtų suderinti darnų bendradarbiavimą su vadovu, atsakingu už darbą su regionais, ir kitais Valdybos nariais. Visiems koordinatoriams bus deleguoti įgaliojimai atstovauti Tarptautinį Visuomeninį Judėjimą savo regionuose. Visi puikiai supranta, kad be sisteminio valdymo nebus efektyvaus darbo. Šis darbas pradėtas, bet jį reikia suaktyvinti ir išplėtoti.

Regioninio aktyvo suformavimui ir sustiprinimui manome yra tikslinga šių metų rudenį organizuoti regioninių koordinatorių susirinkimą , kuriame dalyvautų visi Valdybos nariai (informacija apie dalyvavimo sąlygas ir susitikimo vietą bus paskelbta papildomai). Šio renginio metu bus organizuoti veiklos krypčių praktikumai, sudarytos galimybės pasidalinti patirtimi.

Dabar šiek tiek apie kitus ateities planus. Išeitiniai duomenys yra tokie, kad mūsų visuomeninis judėjimas nedisponuoja finansiniais, politiniais ar administraciniais resursais. Mes galime remtis tik į mūsų intelektualinį, kūrybinį ir dvasinį potencialą. Bet svarbiausia - mes turime vertingą informaciją. Tai - mūsų pagrindinis resursas, kurį turėtume panaudoti. Universalus dvasinis-dorovinis mokymas, senas kaip pasaulis, bet užmirštas dabartinių valdovų.

Todėl mūsų pagrindinis uždavinys - panaudojant mūsų intelektualinį ir kūrybinį potencialą, suformuluoti visuomenės vystymosi dorovinę ideologiją ir pasiūlyti ją valdžios atstovams. Mes neužsiimame politika! Mes nesiekiame valdžios! Mes pasiūlysime valdžiai ir politikams perimti mūsų Dorovės ideologiją ir taikyti ją gyvenime. Ateityje mes galime padėti valdžiai propaguoti šią idėją, aiškinti, platinti ir reklamuoti. Šioje vietoje mes paprašysime valdžios palaikymo finansinių ir administracinių resursų išraiška. Formos gali būti įvairios: sodialinė lauko reklama, reklama interneto erdvėje, akcijos socialiniuose tinkluose, paskaitos, pokalbiai, laidos radijuje ir televizijoje.

Apie šią ideologiją mes galime kalbėtis su kitomis socialiai orientuotomis visuomeninėmis organizacijomis ir siūlyti joms bendrą veikimą šiuo klausimu bei kolektyvinę narystę mūsų Judėjime. Siūlyti stambioms kompanijoms ir korporacijoms diegti dorovingumo ideologiją verslo pasaulyje.

Taigi, apibendrinkime ką mes turime nuveikti:

  1. Organizuotis struktūriškai.
  2. Suformuluoti dorovinę ideologiją.
  3. Pasiūlyti ją valdžiai ir politikams.
  4. Suvienyti pastangas su kitomis organizacijomis.

Štai tokie būtų mūsų tolimesnio vystymosi etapai ir konkreti veikla. Taip pat, be abejonės, reikalingas didžiulis triūsas, verčiant visą informaciją apie Judėjimo veiklą į užsienio kalbas.

Prašome visų Judėjimo dalyvių ir regionų koordinatorių, prieš kreipiantis į valdžios atstovus ir visuomenines organizacijas, suderinti savo veiksmus su atsakingu asmeniu už darbą su regionais - A.V. Kaliničenko.

TVJ "UŽ DOROVĘ!" Prezidentas